ძებნა
შესვლა
გსურთ თუ არა თქვენი ტენდერების გამოქვეყნება dgMarket-ზე?
დააწკაპუნეთ აქ

dgMarket - ვადები და პირობები

1. საიტის პირობებზე დათანხმება  

"dgMarket® (""Service/მომსახურება"") DGMarket, Inc.-ის საინფორმაციო სამსახური (""DGMarket"" ანუ ""ჩვენ""). (""მომხმარებელი"" ანუ ""თქვენ"") DGMarket-მ შეიძლება ამ შეთანხმების პირობები ნებისმიერ დროს თქვენთვის შეტყობინების გარეშე შეცვალოს. პირობებში რაიმე ცვლილება მოხდება თუ არა, ის მაშინვე ამ დოკუმენტში აისახება. შეთანხმებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანის შემდეგ თუ Service/მომსახურებას გამოიყენებთ, ავტომატურად ჩაითვლება, რომ ეთანხმებით ყველა ცვლილებას. ჩვენს Service/მომსახურებაზე შესვლისას ყოველთვის წაიკითხეთ ეს გვერდი."  

2. დარეგისტრირებული სახელი და პასვორდი  

"მომსახურების საიტზე შესვლა და მისი გამოყენება ხდება იმეილის მისამართისა (""login/დარეგისტრირებული სახელი"") და პასვორდის კომბინაციით. თანახმა უნდა იყოთ, რომ საიტზე შესასვლელ ამ კომბინაციას არავის გაანდობთ. მომსახურების საიტზე ვინმე სხვა მხარის დარეგისტრირებული სახელითა და პასვორდით ვერ შეხვალთ. მომხმარებლები ვალდებული არიან საიტზე შესასვლელი დარეგისტრირებული სახელისა და პასვორდის კონფიდენციალურობა დაიცვან. მომხმარებლები თავად აგებენ პასუხს საიტის მომსახურების მიღების ყველა ელემენტზე, მიუხედავად იმისა, ისინი ულფებამოსილი არიან თუ არა მათ მიღებაზე თუ არა. მომხმარებლები თანახმა არიან, რომ dgMarket-ს დაუყოვნებლივ შეატყობინონ, თუ ადგილი ჰქონდა უფლების გარეშე მათი დარეგისტრირებული სახელისა და პასვორდის გამოყენებას."  

3. საფასურის, გადახდისა და გაუქმების პოლიტიკა  

"მომსახურებაზე რომ სრული დაშვება გქონდეთ, ამისათვის საფასურია გადასახდელი. მომხმარებლებმა ყველა შესაფერისი გადასახადი უნდა გადაიხადონ, როგორც ეს აღწერილია შემდეგ ბმულშიMembership Options/წევრობის არჩევანი შერჩეული წევრობის მოდელის მიხედვით. dgMarket იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს შეცვალოს საფასური ან მომსახურება და/ან დააწესოს ახალი გადასახადები. ამის შესახებ განცხადება გამოქვეყნდება ბმულზე:Membership Options/წევრობის არჩევანი. მომხმარებლის მიერ მომსახურების გამოყენება შეტყობინების მიღების შემდეგ ნიშნავს, რომ ის ყოველ ახალ მომატებულ საფასურზე თანახმაა. მომხმარებლებს 30 დღის ვადა აქვთ, რომ მათი შეკვეთის შესახებ დამადასტურებელ იმეილში არსებული რაიმე უზუსტობის შესახებ DGMarket-ს შეატყობინონ; ამის შემდეგ ყველა დარიცხვა სწორად ჩაითვლება."

"4. შეღუდული გამოყენება "

თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ მთელი შინაარსი და ყველა ხელთ არსებული მასალა ეკუთვნის DGMarket-ს ან მის ლიცენზორებს და შეიძლება დაცულია საავტორო და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი.

"5. გარანტიებისა და ვალდებულებების აცილება "

Due to the number of sources from which information on the Service is obtained, and the inherent hazards of electronic distribution, there may be delays, omissions or inaccuracies in such information and the Service. THE DGMARKET AND ITS AFFILIATES, AGENTS, AND LICENSORS PROVIDE THE SERVICE "AS IS" AND CANNOT AND DO NOT WARRANT THE ACCURACY, COMPLETENESS, CURRENTNESS, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE INFORMATION AVAILABLE THROUGH THE SERVICE, OR THE SERVICE ITSELF. NEITHER THE DGMARKET, NOR ANY OF ITS AFFILIATES, AGENTS, OR LICENSORS SHALL BE LIABLE TO USERS OR ANYONE ELSE FOR ANY LOSS OR INJURY CAUSED IN WHOLE OR PART BY ITS NEGLIGENCE OR CONTINGENCIES BEYOND ITS CONTROL IN PROCURING, COMPILING, INTERPRETING, REPORTING, OR DELIVERING THE SERVICE AND ANY INFORMATION THROUGH THE SERVICE. IN NO EVENT WILL THE DGMARKET, ITS AFFILIATES, AGENTS, OR LICENSORS BE LIABLE TO USERS OR ANYONE ELSE FOR ANY DECISION MADE OR ACTION TAKEN BY THEM IN RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR SIMILAR DAMAGES, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. USERS AGREE THAT THE LIABILITY OF THE DGMARKET, ITS AFFILIATES, AGENTS, AND LICENSORS, IF ANY, ARISING OUT OF ANY KIND OF LEGAL CLAIM (WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE) IN ANY WAY CONNECTED WITH THE SERVICE OR THE INFORMATION IN THE SERVICE SHALL NOT EXCEED THE AMOUNT USERS PAID TO THE DGMARKET FOR USE OF THE SERVICE.  

6. წვრილმანი 

"ეს შეთანხმება პირადად თქვენ გეხებათ. არ გაქვთ თქვენი უფლებებისა და ვალდებულებების სხვისთვის გადაცემის უფლება. თუ ამ შეთანხმების რომელიმე პუნქტი ძალას დაკარგავს შესაბამისი კანონის ძალით, სხვა დანარჩენი პუნქტები ძალაში რჩება. ეს შეთანხმება, ინტელექტუალური საკუთრების ყველა საკითხი და თქვენი უფლება-მოვალეობები უნდა შეიქმნეს და ეთანხმებოდეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და, თუ შეეფერება, აშშ-ის კოლუმბიის ოლქის კანონებს. ყველა სახის უთანხმოება, საჩივარი ან დაპირისპირება, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით, უნდა წარედგინოს დასარეგულირებლად კოლუმბიის ოლქის იურისდიქციის უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოს ან კოლუმბიის ოლქის ტერიტორიაზე არსებულ სასამართლოებს, რაზეც ორივე მხარე სრულ თანხმობას აცხადებს. სასამართლოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება შედის ძალაში ან ტარდება ნებისმიერი ქვეყნის კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოს მიერ და თქვენ იცილებთ უფლებას, არ დაეთანხმოთ ან წინააღმდეგობა გაუწიოთ შეერთებული შტატების ფედერალური სასამართლოს ან კოლუმბიის ოლქის სასამართლოს ბრძანებას, როგორც უცხო ქვეყნის სასამართლოს ბრძანებას, აღსრულდეს თქვენი სამშობლოს სასამართლოების მიერ. "